FORD RANGER 2.2 TDCI XLS PU DC  4X4FORD RANGER 2.2 TDCI XLS PU DC  4X4FORD RANGER 2.2 TDCI XLS PU DC  4X4FORD RANGER 2.2 TDCI XLS PU DC  4X4FORD RANGER 2.2 TDCI XLS PU DC  4X4FORD RANGER 2.2 TDCI XLS PU DC  4X4FORD RANGER 2.2 TDCI XLS PU DC  4X4FORD RANGER 2.2 TDCI XLS PU DC  4X4